• Contact Email

    learntospeakcreole@gmail.com

  • Learn Haitian Creole

    Aprann Kreyòl Ayisyen

  • Say Hi!

Words and Phrases in Haitian-Creole Video 1 - Learn Haitian Creole | Aprann Kreyòl Ayisyen |

haitian creole phrases and words

Words and Phrases in Haitian-Creole Video 1

 Words and phrases Learn Haitian Creole

This post includes basic words and phrases in Haitian-Creole. This is the first of a few videos where we cover Words and Phrases in Haitian-Creole. Video 2 is here.

Hello = Alo

Good morning = Bonjou

Good afternoon = Bon Aprè Midi

Good evening = Bonswa

Goodnight = Bòn Nwi

How are you? = Koman ou ye? or Kijan ou ye?

I am fine. How about you? = Mwen byen. E ou menm?

My name is… = Non mwen se… or Mwen rele…

I, Me, My = Mwen or “M”

I come = Mwen vini (m vini)

My name = Non mwen

It’s me = Se mwen

You; Your = Ou or w

You are beautiful = Ou bèl

Your car = Machin ou (machin w)

He, She, It, Him, Her, His, Hers, Its = Li

He is fine = Li byen

Her mom = Manman li

We, Us, Our = Nou or N

We eat = Nou manje

Our car = Machin nou

With us = Avèk nou

They, Their, Them = Yo

They eat = Yo manje

Their mom = Manman yo

With them = Avèk yo

What is your name? = Kijan ou rele?

Nice to meet you = Mwen byen kontan rankontre ou

Please = Tanpri; Souple; Silvouplè

Thank you or Thanks = Mèsi

You are welcome = Pa dekwa; Deryen

Where do you live? = Kote ou ap viv? kote ou rete?

I live in Haiti = Mwen ap viv Ayiti m ap viv Ayiti; mwen rete Ayiti

Where are you from? = Kote ou sòti? Ki kote ou sòti?

What part of Haiti are you from? = Ki pati nan Ayiti ou sòti? Ki bo ou sòti Ayiti?

What do you do for work? = Kisa ou fè pou travay?

What are you doing? = Kisa ou ap fè ? Kisa ou ap fè la?

Do you have any siblings? = Eske ou gen frè ak sè 

How many siblings do you have? = Konbyen frè ak sè ou genyen?

Where are your parents? = Kote paran ou ye? Ki kote paran ou ye? Kote paran ou?

Are your parents alive? = Paran ou vivan? Eske paran ou vivan? Eske paran ou ap viv toujou?

Do you work? = Ou travay? Eske ou travay?

Where do you work? = Kote ou travay? Ki kote ou travay? Ki kote ou ap travay?

Do you go to school? = Ou ale lekòl? Eske ou ale lekòl? Ou al lekòl?

Where do you go to school? = Kote ou ale lekòl? Ki kote ou ale lekòl? Ki kote ou al lekòl?

What grade are you in? = Ki klas ou ap fè  Nan ki klas ou ye?

Are you Haitian? = Ou se Ayisyen? Eske ou se Ayisyen?

I am American = Mwen se Ameriken

I am Haitian = Mwen se Ayisyen

I am French = Mwen se Franse

What language do you speak? = Ki lang ou pale?  Ki lang ou konn pale?

Do you speak English? = Ou pale anglè ? Ou konn pale anglè?

Do you speak French? = Ou pale fransè ? Ou kon pale fransè ?

Do you speak Creole? = Ou pale kreyòl? Ou konn pale kreyòl?

Goodbye = Orevwa

See you later = Na wè pita (Nou a wè pita)

Me too = Mwen menm tou

See you tomorrow = Na we demen

Yes = Wi

No = Non

Maybe = Petèt

Nothing = Anyen

More words

Watch for pronunciations

The same post with more English: Click here to watch

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *